De behandelwijzen bij Çaŋgleska toegepast kennen 2 hoofdlijnen:

             - Fysieke  behandelingen: alle toegepaste vormen van massages alsmede Shiatsu.

             - Energetische behandelingen: Aura-healing, Reiki, e.d.


Onafhankelijk van de vorm van behandeling die in overleg met u zal worden toegepast, blijft het doel van elke behandeling hetzelfde, namelijk het zelfherstellend vermogen van het eigen lichaam wordt aangezet tot, dieper, herstel.


Behandelwijzen

Fysieke behandelwijzen


Massage

            - therapeutisch = herstel en preventief (sportmassage)

            - ontspanning (klassieke massage)

Segmentaalmassage

Shiatsu (Shiatsu Ryoho)

Voetreflexmassage (voetreflexzonetherapie)

Metamorfosemassage

      

Behandeling uitsluitend op afspraak.


Alle behandelingen kunnen zowel in de praktijk, bij u thuis of op uw bedrijf plaatsvinden.
Zie Contact voor contactinformatie en Huisregels voor onze leveringsvoorwaarden.acc upu nct uur , alte rna ti ef, alte rna tie ve, alte rna tie ve gen ees wij ze, ang st, au ra, aur ahe ali ng, cha kra , cha kra hea li ng, bal ans , ban dag er en, bed rijf sma ssa ge, beg elei di ng, beh and el en, beh and eli ng, bes cha digi ng, ble ssu re, blo kka de, blo kke ren , bur n-out, chi ne se gen ees wij ze, deb lok ker en, dep res sie, dep res si ef, dip, dis har mon ie, dis har mon is ch, dru kpu ntm ass age , emo tion eel, emo tie, ene rg ie, ene rgi eën , fob ie, fys ie ke kla cht en, ged rag sst oor nis, gee stel ijk, gee stel ij ke, gee ste szi ek te, gen ez en, gen ezi ng, gev oel, gev oel ens , gez ond he id, gel uk,  ha ndo ple ggi ng, har mon ie, har mon iser en, har mon iser ing, hec ti ek, her stel mas sa ge, hoo gez and , inw ijdi ng, inn erli jk, kin esi ota pi ng, kla cht en, kra mp, kris tall en, lev ens pro ble men , lev ens ene rg ie, lev ens lu st, lich aam sma ssa ge, mas sa ge, mas sa ge hoo gez and , mas ser en, mas se ur, mas ter, me dic al, me dic al tapi ng, met amo rfo se, min era len, moe he id, m.t. c., mtc , neg ati ef, onb ala ns, ond ers teu nen , ond ers teu ni ng, ong ezo nd, ong elu kk ig, ont spa nn en, ont spa nni ng, ont sto ren , org aan , org an en, ou de gen ees wij zen , par ano rma al, per soo nlij ke beg elei di ng, per son al-coa chi ng, per son al coa chi ng, per son alc oac hi ng, pos iti ef, pro ble mat iek, psy chi sc he, Rei ki, ru st, seg men ta al, shi at su, som ber , sla cht off er, spi erp ijn, spir itua lite it, spo rtm ass age , spo rtv erz org ing, ste nen , sti mul at ie, sto orn is, str ess, sym bol en, tapi ng, ter ugv al, the rap ie, tint elin gen , the rap ie, tra uma , veil igh eid, ver een zam ing, ver kra mpi ng, ver moe id, ver moe idh eid, ver tro uw en, ver wo ndi ng, vib rati es, vib rer en, voe tre fl ex, voe tre fle xm ass age , voe tre fle xol og ie, wel zi jn, zel fbe han deli ng, zen uw ach tig, ver moe idh eid, ver zor gi ng, zi ek, zi el, zor gve rle ner

Energetische behandelwijze


Aura-healing en -reading

Reiki, volgens het Usui System of Natural Healing

Reinigen woon- en werkruimten van negatieve energieënBinnen onze praktijk wordt op een Holistische wijze naar uw klachten gekeken: het niet welbevinden kan door velerlei oorzaken worden veroorzaakt. Uw klacht is slecht een uiting van het niet welbevinden.

Dat wil zeggen dat we ons niet alleen op uw klacht concentreren, maar u, onze cliënt, lichamelijk en geestelijk als een geheel zien.  Bij een holistische benadering wordt niet alleen naar de uiteindelijke klacht op zich gekeken, maar wordt naar de bron van deze klacht gezocht. Dat wordt behandeld, waardoor zowel de bron als de klacht worden bestreden.