Bij voetreflexmassage hoort ook de Metamorfosemassage.

Metamorfosemassage wordt gebruikt om dieperliggende herinneringen welke hun uitwerking hebben op het fysieke gestel te behandelen. Vaak zullen er dan slecht ondefinieerbare klachten zijn.

Çaŋgleska beheerst deze techniek die ondanks zijn simpelheid zeer doeltreffend is.


Metamorfosemassage is een hulpmiddel op weg naar genezing, bewustwording.

Een behandeling bestaat uit een zachte aanraking van de reflexzone van de wervelkolom.

Deze reflexzone vinden we op zowel de voeten, de handen als het hoofd.


De reflexzone correspondeert ook met de tijd voor de geboorte, de prenatale periode.

Hierin liggen de herinneringen aan indrukken opgedaan tijdens deze periode.

Door deze reflexzone te behandelen, kunnen diepliggende blokkades die reeds voor de geboorte zijn ontstaan losgelaten worden en kan de levensenergie die geblokkeerd was weer vrijkomen.

Hierdoor wordt genezing mogelijk en kunnen klachten en problemen verdwijnen.


Metamorfosemassage

De voeten staan voor "beweging". Door de voeten te behandelen brengen we dus beweging tot stand, de energie wordt in beweging gezet. In de rechtervoet zijn de patronen aanwezig waarmee we op het moment werken; zij tonen wat we van ons leven maken. In de linkervoet vinden we nog niet tot uitdrukking gebrachte patronen waarmee we het leven zijn gestart. De massage begint op de rechtervoet, gevolgd door de linker.

De handen staan voor "doen". Bij de handen wordt dat wat in beweging is gebracht uitgedrukt in handelen. De aanraking op de handen leert ons als het ware om dat wat in beweging is gebracht, om te zetten in daden. De handen corresponderen meer met het hart. Via ons hart kunnen we gehoor geven aan dat wat er in beweging is gebracht. We leren de emoties en gevoelens die loskomen te hanteren en ze om te zetten in daden. De levenskracht raakt ons hart en daarmee het vermogen lief te hebben.

Het hoofd staat voor “denken”. In het hoofd komt het bewegen en handelen samen en wordt geïntegreerd in ons leven. Het hoofd heeft het vermogen om, dat wat los komt door de voeten en wat gestructureerd is door de handen, geestelijk te verwerken. Het hoofd zet alles weer op een rijtje en integreert het in ons leven.


De Metamorfosemassage wordt met een uiterst zachte aanraking gegeven.

Er zijn 3 plaatsen op het lichaam waar ‘gemasseerd’ kan worden:

- de voeten

- de handen

- het hoofd

Elk lichaamsdeel heeft een eigen betekenis (zie hieronder).

Om te voorkomen dat de impact van de behandeling te groot wordt, wordt per behandeling slechts één van deze drie lichaamsdelen behandeld.


Géén van de toegepaste behandelvormen heeft enig erotisch karakter of kenmerk.

Behandeling uitsluitend op afspraak.


Alle behandelingen kunnen zowel in de praktijk, bij u thuis of op uw bedrijf plaatsvinden.
Zie Contact voor contactinformatie en Huisregels voor de leveringsvoorwaarden.acc upu nct uur , alte rna ti ef, alte rna tie ve, alte rna tie ve gen ees wij ze, ang st, au ra, aur ahe ali ng, cha kra , cha kra hea li ng, bal ans , ban dag er en, bed rijf sma ssa ge, beg elei di ng, beh and el en, beh and eli ng, bes cha digi ng, ble ssu re, blo kka de, blo kke ren , bur n-out, chi ne se gen ees wij ze, deb lok ker en, dep res sie, dep res si ef, dip, dis har mon ie, dis har mon is ch, dru kpu ntm ass age , emo tion eel, emo tie, ene rg ie, ene rgi eën , fob ie, fys ie ke kla cht en, ged rag sst oor nis, gee stel ijk, gee stel ij ke, gee ste szi ek te, gen ez en, gen ezi ng, gev oel, gev oel ens , gez ond he id, gel uk,  ha ndo ple ggi ng, har mon ie, har mon iser en, har mon iser ing, hec ti ek, her stel mas sa ge, hoo gez and , inw ijdi ng, inn erli jk, kin esi ota pi ng, kla cht en, kra mp, kris tall en, lev ens pro ble men , lev ens ene rg ie, lev ens lu st, lich aam sma ssa ge, mas sa ge, mas ser en, mas se ur, mas ter, me dic al, me dic al tapi ng, met amo rfo se, min era len, moe he id, m.t. c., mtc , neg ati ef, onb ala ns, ond ers teu nen , ond ers teu ni ng, ong ezo nd, ong elu kk ig, ont spa nn en, ont spa nni ng, ont sto ren , org aan , org an en, ou de gen ees wij zen , par ano rma al, per soo nlij ke beg elei di ng, per son al-coa chi ng, per son al coa chi ng, per son alc oac hi ng, pos iti ef, pro ble mat iek, psy chi sc he, Rei ki, ru st, ref lex, ref lex zo ne, ref lex zo ne the rap ie, seg men ta al, shi at su, som ber , sla cht off er, spi erp ijn, spir itua lite it, spo rtm ass age , spo rtv erz org ing, ste nen , sti mul at ie, sto orn is, str ess, sym bol en, tapi ng, ter ugv al, the rap ie, tint elin gen , the rap ie, tra uma , veil igh eid, ver een zam ing, ver kra mpi ng, ver moe id, ver moe idh eid, ver tro uw en, ver wo ndi ng, vib rati es, vib rer en, voe tre fl ex, voe tre fle xm ass age , voe tre fle xol og ie, wel zi jn, zel fbe han deli ng, zen uw ach tig, ver moe idh eid, ver zor gi ng, zi ek, zi el, zor gve rle ner